Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen. Besøk vår personvernside for mer detaljer.
Språk:

Bilfører / eier av en bil som har fått en ileggelse, har adgang til å klage på den. Klagen sendes til det parkeringsselskapet som har skrevet ileggelsen, og de behandler klagene fortløpende.  Klagen skal sendes innen tre uker fra ileggelsesdato og fremsettes etter reglene i forvaltningsloven §§ 29 og 32. Informasjon om dette fremkommer også på ileggelsen.

Sakstyper hvor klage i hovedsak ikke fører frem

Det nytter ikke å klage på en kontrollsanksjon hvis billetten eller parkeringstillatelsen ikke lå godt synlig i frontruten. Har billetten / tillatelsen falt på gulvet, eller den kun ligger delvis synlig, nytter det ikke å dokumentere at det er betalt / at en har tillatelse i ettertid.

Hovedregelen ved elektronisk betaling og registrering er at fører selv er ansvarlig for å taste inn korrekt informasjon, herunder kjennemerke (både bokstaver og tall) og takstsone. Dette gjelder der applikasjonen eller nettsiden som benyttes gir en kvittering, bekreftelse eller anledning til å kontrollere at informasjonen som er tastet inn stemmer. Dette innebærer at en anførsel om slike tilfeller ikke vil føre frem.

En misforståelse som har vært vanlig, er at alle har et visst antall minutter på seg før kontrollsanksjon kan ilegges. Dette er ikke korrekt. Du får en rimelig tid til å betale og sette deg inn i parkeringsvilkårene. Denne fristen kan således variere ra noen sekunder til noen minutter, avhengig av avstanden til automat, førers førlighet og lignende.

Det nytter heller ikke å klage dersom du har stått parkert utenfor oppmerket felt, eller har parkert med ett hjul utenfor feltet / inn i neste felt. Dette gjelder selv om årsaken til at du parkerte feil er at de andre bilene på rekka har slurvet med sin parkering.

Etter parkeringsforskriften kan det ilegges sanksjon tidligst 5 minutter etter utløp av parkeringstid. Klager som begrunnes med at du finner det urimelig å bli ilagt kontrollsanksjon etter at disse 5 minuttene er gått, fordi du kun var noen minutter for sen etter disse, gis ikke medhold.

Hvis du har parkert på en skiltet HC-plass uten at du har gyldig HC-tillatelse gis det ikke medhold på en eventuell klage.

 

Parkeringsklagenemnda har gjort prinsippvedtak på enkelte sakstyper, som i hovedsak ikke fører frem (unntatt ved rene akutte nødssituasjoner)

Får du avslag på denne klagen og ønsker å klage videre er det to muligheter.

  1. Parkeringsgebyr ilagt av en kommune eller politiet skal om du får avslag hos virksomheten behandles av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saken til retten dersom du krever det)
  2. Ilagt kontrollsanksjon skal behandles av Parkeringsklagenemnda. Du må selv klage til Parkeringsklagenemnda.

 

Dersom klager ikke får medhold på en klage på en kontrollsanksjon, kan saken bringes videre til Parkeringsklagenemda innen 2 uker etter at klager er informert om resultatet.

https://pklagenemda.no

 

Har du fått et Parkeringsgebyr, så må du forholde deg til betalingsfristen selv om du leverer klage. Ved kontrollsanksjon «fryses» saken, når klage mottas innen klagefristen, til saken er avgjort.

 

Jeg ønsker å klage på

   

Eventuelt kan skriftlige klage sendes til informasjon om hvilket selskap du skal klager til fremgår av ileggelsen.

  • Kristiansund Parkering, Postboks 163, 6501 Kristiansund
  • Kristiansund Privatparkering AS,  Postboks 163, 6501 Kristiansund

HUSK: Skriv navn, adresse, telefon, ileggelsesnummer og registreringsnummer. Legg ved eventuell dokumentasjon som kan ha betydning for saken; for eksempel tillatelser, bilder eller lignende.